Skip to main content

Humanitaariset kriisit lisäävät lähes poikkeuksetta ruokaturvattomuutta ja aliravitsemusta. Koska kriisit vaikuttavat eri tavoilla naisiin, miehiin, tyttöihin ja poikiin, ne myös pahentavat sukupuolten välistä epätasa-arvoa ja uhkaavat mitätöidä saavutetut kehitystulokset. Siksi tasa-arvon edistäminen ja naisten voimaantuminen (Kestävän kehityksen tavoite 5) ovat ehdottoman tärkeitä asioita Maailman ruokaohjelman (WFP) toiminnassa.

Pientilojen työvoimasta neljä viidesosaa on naisia. Pelkästään Saharan eteläpuolisessa Afrikassa naiset vastaavat 60-prosenttisesti ruoan myynnistä ja noin 50-prosenttisesti ruoan säilytyksestä sekä eläinten kasvatuksesta. Noin puolet kaikista kehitysmaiden raskaana olevista naisista kärsii anemiasta. Tämän vuoksi 110 000 naista kuolee synnytyksen aikana joka vuosi. Tämän kaltaiset luvut auttavat ymmärtämään miksi sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on tärkeää. Tasa-arvoa voidaan edistää esimerkiksi tarjoamalla ruoka-avustusta miehiä ja naisia tasavertaisesti arvostavilla tavoilla heidän eroavaisuuksiaan kunnioittaen. Naisia ja miehiä tulee kohdella tasapuolisesti, ja heidän erilaiset tarpeensa on otettava huomioon.

Naisten voimaantuminen puolestaan tarkoittaa, että naisilla on valta hallita omaa elämäänsä ja tehdä omat valintansa. Tehdessään valintoja täysipainoisina ja tasa-arvoisina yhteiskunnan jäseninä naisilla on käytössään tasa-arvoiset mahdollisuudet ja voimavarat. On erittäin tärkeää, että ruoka-avustuspolitiikka ja -ohjelmat luovat olosuhteet, jotka heikentämisen sijaan edistävät naisten voimaantumista. Vuonna 2015 avunsaajistamme 31 prosenttia oli tyttöjä, 21 prosenttia naisia, 30 prosenttia poikia ja 18 prosenttia miehiä. 

Viimeisten 20 vuoden aikana WFP:n sukupuolipolitiikka on kehittynyt naisiin keskittyneestä lähestymistavasta laajemmaksi analyysiksi haasteista ja mahdollisuuksista, joita naisten, miesten, tyttöjen ja poikien elämään liittyy. Otamme nykyisessä sukupuolipolitiikassamme huomioon, että sukupuolessa on kyse sosiaalisesti rakennetuista rooleista ja käytösmalleista, jotka vaihtelevat kulttuurien välillä ja muuttuvat ajan myötä. Sukupuolipolitiikallamme on neljä tavoitetta:

  • Ruoka-avustusta muokataan erilaisiin tarpeisiin. Naiset, miehet, tytöt ja pojat hyötyvät ruoka-avustusohjelmista ja -toimista, joiden suunnittelussa on huomioitu heidän tarpeensa ja kykynsä.
  • Tasa-arvoinen osallistuminen. Naiset ja miehet osallistuvat tasavertaisesti eri sukupuolille mukautettujen ruokaturvan ja ravinto-ohjelmien sekä -politiikan suunnitteluun, toteutukseen, valvontaan ja arviointiin.
  • Naisten ja tyttöjen päätöksenteko. Naisilla ja tytöillä on enemmän päätöksentekovaltaa kotien, yhteisöjen ja yhteiskuntien ruokaturvaan ja ravintoon liittyen.
  • Sukupuoli ja suojelu. Ruoka-avustus ei vahingoita sitä saavien naisten, miesten, tyttöjen tai poikien turvallisuutta, omanarvontuntoa eikä koskemattomuutta, ja sitä annetaan heidän oikeuksiaan kunnioittavilla tavoilla.
4/5
pientilojen työvoimasta on naisia
50% raskaana olevista naisista
kehitysmaissa kärsii anemiasta
110 000 naista
kuolee synnytyksen aikana joka vuosi