Skip to main content

Sukupuolten välinen tasa-arvo on edellytys maailmalle ilman nälkää, jossa jokaisella ihmisellä on yhtäläiset ihmisoikeudet, mukaan lukien oikeus riittävään ruokaan.

Tämän vuoksi sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistaminen (kestävän kehityksen tavoite 5) ovat keskeisessä asemassa myös YK:n World Food Programmen työssä.  Humanitaariset kriisit lisäävät lähes poikkeuksetta ruokaturvattomuutta ja aliravitsemusta. Koska kriisit vaikuttavat eri tavoilla naisiin, miehiin, tyttöihin ja poikiin, ne myös pahentavat sukupuolten välistä epätasa-arvoa ja uhkaavat mitätöidä saavutetut kehitystulokset.

Pientiloilla nais- ja miesmaanviljelijöiden välisen eriarvoisuuden poistaminen kasvattaisi maatalouden tuottavuutta 2,5–4 prosentilla kehittyvissä maissa, mikä puolestaan johtaisi 12–17 prosentin laskuun maailman nälkäisten määrässä, eli toisin sanoen 100–150 miljoonaan ihmisen ei tarvitsisi enää nähdä nälkää. Luvut auttavat selittämään, miksi tasa-arvon edistäminen on äärimmäisen tärkeää. Tasa-arvoa voidaan edistää myös tarjoamalla ruoka-avustusta miehiä ja naisia tasavertaisesti arvostavilla tavoilla heidän erilaiset tarpeensa huomioon ottaen. 

Ruoka- ja ravintoturvan saavuttamiseksi ruoka-avustuspolitiikan ja -ohjelmien on luotava olosuhteet, jotka heikentämisen sijaan edistävät naisten voimaantumista.  

Naisten oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistaminen on avain sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseen. Se tarkoittaa, että naisilla on yhtäläiset voimavarat kuin miehillä, jotta heillä on valta hallita omaa elämäänsä ja tehdä omat valintansa ja jotta he voivat myös tukea perheittensä elämää, osallistua yhteisöjensä toimintaan ja vaikuttaa yhteiskuntaan.

Viimeisen 20 vuoden aikana WFP:n sukupuolipolitiikan painopiste on siirtynyt  naislähtöisestä lähestymistavasta sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. Vuonna 2015 avunsaajistamme 31 prosenttia oli tyttöjä, 21 prosenttia naisia, 30 prosenttia poikia ja 18 prosenttia miehiä.

Nykyinen sukupuolipolitiikkamme painottaa, että maailma ilman nälkää on saavutettavissa vain, jos jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet ja tasa-arvoinen ääni päätöksenteossa. Sukupuolipolitiikallamme on neljä tavoitetta:

  • Ruoka-avustusta muokataan erilaisiin tarpeisiin. Naiset, miehet, tytöt ja pojat hyötyvät ruoka-avustusohjelmista ja -toimista, joiden suunnittelussa on huomioitu heidän tarpeensa ja kykynsä.
  • Tasa-arvoinen osallistuminen. Naiset ja miehet osallistuvat tasavertaisesti eri sukupuolille mukautettujen ruokaturvan ja ravinto-ohjelmien sekä -politiikan suunnitteluun, toteutukseen, valvontaan ja arviointiin.
  • Naisten ja tyttöjen päätöksenteko. Naisilla ja tytöillä on enemmän päätöksentekovaltaa kotien, yhteisöjen ja yhteiskuntien ruokaturvaan ja ravintoon liittyen.
  • Sukupuoli ja suojelu. Ruoka-avustus ei vahingoita sitä saavien naisten, miesten, tyttöjen tai poikien turvallisuutta, omanarvontuntoa eikä koskemattomuutta, ja sitä annetaan heidän oikeuksiaan kunnioittavilla tavoilla.
4/5
pientilojen työvoimasta on naisia
50 % raskaana olevista naisista
kehitysmaissa kärsii anemiasta
110 000 naista
kuolee synnytyksen aikana joka vuosi